Posa un ascensor a la teva vida

 In Accessibilitat, Comunitats de Veïns, Home, Rehabilitacions, Varis Definitiu

Durant els anys 50, 60 i 70 es van edificar molts dels barris que actualment trobem a la perifèria de les grans ciutats d’Espanya, amb la funció primordial de donar allotjament a les famílies que treballaven com a mà d’obra per el desenvolupament industrial de les nostres ciutats. La majoria dels edificis d’aquests barris es van construir sense tenir en compte moltes de les comoditats que avui en dia son obligatòries, com l’accessibilitat, la instal·lació d’ascensors o les proteccions tèrmiques i acústiques. Fa falta destacar que la majoria dels compradors d’aquella època eren parelles joves que justament iniciaven les seves famílies.

Amb el pas dels anys, tant per els edificis com per a les persones que els van comprar, provoca que moltes de les coses que en aquell moment es consideraven un luxe siguin ara absolutament necessàries.

Què passa si volen instal·lar un ascensor?

La necessitat de fer més còmodes aquests edificis, sobretot en quant a accessibilitat, ja sigui per instal·lar un ascensor o eliminar petites barreres arquitectòniques, és un dels principals motius de conflicte en les Comunitats de Propietaris. Sovint, els veïns de les plantes baixes s’oposen a l’ instal·lació o a la cessió d’espais comuns. Els problemes de la morositat fan molt difícil assumir aquests projectes, i sobretot alguns propietaris no viuen a l’edifici i no els importa les necessitats dels veïns residents. Tots aquests conflictes i dificultats feien que en molts casos, quan un veí necessitava un ascensor, la instal·lació es paralitzés per l’oposició d’alguns d’ells.

Bones notícies. Ara instal·lar un ascensor és més fàcil. 

Al llarg dels últims dos anys han sorgit varis decrets i normatives que modifiquen la llei per garantir l’accessibilitat i que fan que posar un ascensor a la teva vida sigui una mica més fàcil:

  • El Real Decret 1/2013 per el que s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, i que recull que els edificis de vivendes existents estan obligats a fer obres d’accessibilitat abans del 4 de desembre del 2017, per garantir així que les persones amb discapacitat puguin fer ús dels elements comuns en les mateixes condicions que la resta de veïns.
  • La Llei 8/2013 de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbana de 26 de Juny, modificava la Llei de Propietat Horitzontal i feia que la instal·lació d’un ascensor en una Comunitat de Propietaris només necessités el vot de la majoria simple (i no el de 3/5 parts com era fins ara). I a més, si la instal·lació sol·licitava un propietari amb discapacitat o major de 70, era obligatòria.
  • I la més recent, la Llei 5/2013 de 13 de Maig de modificació del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, que entrarà en vigor el 20 de Juny amb aquestes modificacions:

post_cast

  • L’acord per instal·lar un ascensor només necessita majoria simple.
  • Els familiars de persones majors o amb discapacitat poden sol·licitar l’eliminació de barreres.
  • Les despeses aniran a càrrec de tots els veïns.

    En definitiva, tots aquests canvis comporten que cada vegada sigui més fàcil i factible que totes les persones tinguin el dret a viure en edificis accessibles i que hi hagi menys limitacions a l’hora de fer la vida normal.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search